หน่วยงานราชการ

ชื่อลูกค้ารายละเอียด
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาโครงการในพระราชดำริ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นมอัดเม็ด ,น้ำผลไม้,เห็ดหลินจือ ฯลฯ
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร ฯลฯ
สำนักงานศาลปกครองกลางศาลปกครองกลาง
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ประสานงานและให้บริการ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยให้ได้คุณภาพตามตรฐานสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
มูลนิธิเพื่อนป่าองค์กรไทยที่ทำงานด้านอนุรักษ์ สัตว์ป่าโดยไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อปกป้อง และรักษาสัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ทั้งจากการล่าและการค้าอย่างผิดกฎหมาย
มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิตองค์กรเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาส
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน อุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีไทยให้มีคุณภาพสูงสุด แข่งขันได้ในตลาดโลก
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหารเพื่อยกระดับพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมอาหารสู่ระดับสากล มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการส่งออกสินค้าอาหารสู่ตลาดโลก
สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทองผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เครื่องจักสาน ฝีมือประณีต งดงาม เพื่อรักษาภูมิปัญญาไทย
มูลนิธิ AFS ประเทศไทยมูลนิธิ
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยมูลนิธิ
มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็กมูลนิธิ
มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพมูลนิธิ
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการมูลนิธิ
โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม่มูลนิธิ
มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เชียงใหม่มูลนิธิ
Freeมูลนิธิ