ภาษีการให้เช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี

  • 0

ภาษีการให้เช่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี


Tags : 

การเช่าทรัพย์สินกรณีผู้ให้เช่าและผู้เช่าอยู่ในประเทศไทย จะมีหน้าที่ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร สรุปได้ดังนี้
– ผู้ให้เช่าทรัพย์สิน
– ภาษีเงินได้ การให้เช่าทรัพย์สินทั้งประเภทสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่าที่เป็น
บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปี
ภาษีและกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง ต้องนำค่าเช่าทรัพย์สิน ภาษี หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ได้รับ
จากผู้เช่ามารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีผู้ให้เช่าทรัพย์สินเป็นบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ต้องนำมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม การให้เช่าทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ เช่นรถยนต์ เครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช้ เป็นต้น เป็นกิจการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องนำค่าเช่าทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหากมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือต่อรอบ
ระยะเวลาบัญชี ไม่ว่าผู้ให้เช่าทรัพย์สินจะประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น สำหรับ
การให้เช่าทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้าน อาคาร ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง ไม่อยู่ใน
บังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม
– อากรแสตมป์ การทำสัญญาให้เช่าทรัพย์สินประเภทที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือ
แพ ผู้ให้เช่าทรัพย์สินต้องชำระอากรแสตมป์ตามวงเงินมูลค่าของสัญญาเช่า โดยชำระอากร
แสตมป์อัตราร้อยละ 1 ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของเงิน 1,000 บาทแห่งค่าเช่าหรือ
เงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่าง รวมกันตลอดอายุการเช่า ในทางปฏิบัติจริงผู้ให้เช่าทรัพย์สินอาจ
ตกลงให้ผู้เช่าทรัพย์สินเป็นผู้ชำระอากรแสตมป์ก็ได้ อย่างไรก็ตามการให้เช่าทรัพย์สินที่ใช้ใน
การทำนา ไร่ สวน ไม่ต้องเสียอากรแสตมป์
– ผู้เช่าทรัพย์สินมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายค่าเช่าจากการเช่าทรัพย์สินที่มีวงเงิน
ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้น ผู้เช่าต้องหักภาษีณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่าทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า ไม่ว่าทรัพย์สินที่เช่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริม
ทรัพย์ ทั้งนี้ การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะบังคับใช้กับผู้จ่ายเงินค่าเช่าที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเท่านั้นในส่วนของผู้รับค่าเช่าที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอาจเป็นบุคคล
ธรรมดาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นก็ได้ กรณีที่ผู้เช่าเป็นผู้จ่ายภาษีหรือค่า
ธรรมเนียมแทนผู้ให้เช่า ต้องนำภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่จ่ายแทนรวมกับค่าเช่าทรัพย์สินเพื่อ
คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วย

การเช่าทรัพย์สิน ผู้ให้เช่า และผู้เช่าต่างก็มีหน้าที่ทางภาษีตามที่กล่าวมาข้างต้น  เมื่อจ่ายค่าเช่าจากการเช่าทรัพย์สินที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้น ผู้เช่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าเช่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่จ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า ไม่ว่าทรัพย์สินที่เช่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์

Credit : www.smeone.info


Leave a Reply