Request to delete user data

หากต้องการลบข้อมูลบัญชีของคุณ กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
***หมายเหตุ : คำขอจะมีผลเฉพาะ เป็นคำขอจาก owner ของ Organization นี้เท่านั้น