พร้อมแล้วสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตัวใหม่

  • 0

พร้อมแล้วสิทธิ์ลดหย่อนภาษีตัวใหม่


“ค่าซื้อหน่วยลงทุนกฟองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน”

  • ลดหย่อนสูงสุดร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 100,000 บาท
  • ถือครองต่อเนื่อง 8 ปี ครบหลักเกณฑ์ ยกเว้นภาษีเงินได้ ณ วันขายคืน

ครบหลักเกณฑ์ ยกเว้นภาษีเงินได้ ณ วันขายคืน
อ่านเพิ่มเติม>>> https://bitly.ws/32Y9r