อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA ) คืออะไร

     อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ ROA เป็นอัตราส่วนทางการเงินระหว่างกำไรสุทธิกับสินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนที่บ่งบอกถึงความสามารถของกิจการที่จะนำสินทรัพย์ที่มีไปใช้ประโยชน์ในดำเนินการของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)   =   กำไรสุทธิ/สินทรัพย์รวม(เฉลี่ย)   *  100     (%) การวิเคราะห์ค่าที่ได้จากการคำนวน หาก ROA ที่คำนวณได้มีค่ามาก แสดงว่ากิจการได้นำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ผลตอบแทนรับผลตอบแทนสูง หาก ROA ที่คำนวณได้มีค่าน้อย  แสดงว่ากิจการได้นำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างไร้ประสิทธิภาพ ทำให้ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ไม่ดีเท่าที่ควร   Credit : www.doithai.com