สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริม SMEs

  • 0

สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริม SMEs


SMEs, TAX, ภาษี

กลับมาอีกครั้ง !!

สิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริม SME ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการดำเนินธุรกิจ สามารถนำค่าซื้อ ค่าจ้าง หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่เกิน 1 แสนบาท

สำหรับรอบบัญชี ปี 2564-2565