Soldev Cloud Van Sale

Soldev Cloud Van Sale & Mobile Sales Solution


เพื่อการขายที่รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำ เพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจในเชิงรุกยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในราคาที่จับต้องได้ ทำงานได้โดยไม่ต้องต่อ Internet ตลอดเวลา
เหมาะกับการขายสินค้าที่บรรทุกไปในรถ ทำการขายไปตามที่ต่างๆ หรือธุรกิจที่ต้องการขยายการขายไปยังพื้นที่ๆ ต่างๆ รองรับการแสดงพิกัดตำแหน่ง ร้านค้า และหน่วยรถขาย ทำการพิมพ์ใบกำกับภาษีหรือใบส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ทันทีไม่ต้องรอกลับมาที่บริษัทฯ รวมถึงการเก็บเงินค้างชำระ การส่งเสริมการขาย เช่น กำหนดโปรโมชั่นล่วงหน้าได้ , การลด แจก แถม ทั้งกลุ่มสินค้า กลุ่มลูกค้า แยกรายลูกค้า ฯลฯ ด้วยความสามารถต่างๆ ดังนี้
– รองรับการแสดงพิกัดตำแหน่ง ร้านค้า และหน่วยรถขาย
– รับ Order ผ่าน Android Aplication
– กำหนดโปรโมชั่น และอายุโปรโมชั่น ได้ทั้งกลุ่มลุกค้า , แยกทั้งขายสด ขายเชื่อ , ขายแบบ VAN sales
– กำหนดโปรโมชั่นแบบรับ Order โดยกำหนดเป็นของแถม หรือให้เปอร์เซ็นต์ส่วนลด ก็ได้ เป็น จำนวนเงินก็ได้ และรองรับแบบเป็น step ได้
– สามารถทำงานแบบไม่เชื่อมต่อ Internet ตลอดเวลา และสามารถ sync server ส่งข้อมูลเมื่อมีสัญญาณ internet ภายหลังได้
– สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายจำเป็นต่างๆ ในการขายนอกสถานที่ได้ โดยไม่ต้องรอกลับมาบันทึกที่ office ลดเวลา ลดภาระของทีมขายและบัญชี
– รับชำระเงินจากลูกค้ และนำฝากเงินสด เช็ค ได้ ไม่ต้องรอกลับมาเคลียร์ที่ office ให้เสียเวลา
– มีรายงานรายวัน และรายเดือน เพื่อดูยอดขาย ทั้งสินค้าและสรุปของแถม
– สรุปรายการค่าใช้จ่ายในแต่ละรอบ
– มีสรุปการนำฝากเงินและเช็ค
– มี Dash board ในรูปแบบ Graph บน Web ให้ผู้บริหาร / ผู้จัดการดูได้สะดวก สวยงาม รวดเร็ว
– มีระบบการตรวจนับสินค้าบนรถ (Stock Count) และส่งใบตรวจนับสินค้ากลับมายัง back office ได้อย่างรวดเร็ว