มาตรการภาษีบรรเทาผลกระทบโควิด-19

  • 0

มาตรการภาษีบรรเทาผลกระทบโควิด-19


มาตรการภาษีบรรเทาผลกระทบโควิด-19

งดหรือลดเบี้ยปรับสำหรับกรณีที่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลา หรือยื่นแบบแสดงรายการ ผิดพลาด สำหรับแบบที่ต้องยื่นภายในเดือนกนัยายน -ธันวาคม 2564 ตามลำดับ

โดยหากยื่นแบบฯ ภายใน 3 เดือน นับแต่พ้นกำหนดเวลา การยื่นแบบฯ ที่ได้ขยายออกไปข้างจะได้รับการงดหรือลดเบี้ยปรับ

โดยงดเบี้ยปรับเมื่อชำระภาษีและเงินเพิ่มครบถ้วน และลดเบี้ยปรับในอัตราต่ำสุดร้อยละ 2 เมื่อชำระภาษีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25ของภาษีที่ต้องชำระ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.rd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร

โทร. 1161