การเตรียมเอกสารส่งภาษีซื้อ-ภาษีขายที่เกี่ยวข้องกับ ERP

  • 0

การเตรียมเอกสารส่งภาษีซื้อ-ภาษีขายที่เกี่ยวข้องกับ ERP


Tags : 

การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30

เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จะต้องทำการยื่นแบบ ภ.พ. 30 (ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมกับชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีที่ได้ทำการคำนวณออกมาแล้วว่าภาษีขายมีจำนวนที่มากกว่าภาษีซื้อในเดือนนั้นๆ

ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารส่งภาษีซื้อ – ภาษีขาย

1. ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารส่งภาษีซื้อ

  • ทำการรวบรวมสำเนาใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบที่เกิดจากการซื้อสินค้า หรือจ่ายค่าบริการต่างๆ เกี่ยวข้องส่งผลประโยชน์ให้กับบริษัท โดยที่ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะต้องไม่ใช่ภาษีต้องห้ามตามที่สรรพากรได้กำหนดไว้
  • จัดทำรายงานภาษีซื้อ สำหรับใบกำกับภาษีที่เกิดจากการซื้อสินค้า หรือค่าใช้จ่ายภายในกิจการ ที่เกิดขึ้นในเดือนที่จัดทำ ภ.พ. 30 ทั้งหมด

2. ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารส่งภาษีขาย

  • ทำการรวบรวมสำเนาใบกำกับ ที่เกิดจากการขายสินค้า หรือขายบริการต่างๆ ออกไป
  • จัดทำรายงานภาษีขายสำหรับใบกำกับภาษีที่มียอดจากการขายสินค้าและบริการ ของเดือนที่ทำการออกใบกำกับภาษี รวมไปถึงการจัดทำรายงานให้กับใบกำกับภาษีที่ถูกยกเลิก ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ด้วย

3. จัดทำฟอร์ม ภ.พ. 30

หลังจากที่จัดเตรียมเอกสาร หรือรายการภาษีซื้อ และภาษีขายกันไปแล้วต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการกรอกแบบฟอร์ม ภ.พ.30 เพื่อนำยอดของภาษีซื้อ และภาษีขายที่รวบรวมจัดทำรายงานเพื่อทำการเปรียบเทียบคำนวณว่าภาษีขายมีจำนวนที่มากกว่าภาษีซื้อในเดือนนั้นๆ หรือไม่ การคำนวณก็สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงแค่นำ ภาษีขาย  –  ภาษีซื้อ เท่านี้เราก็จะได้จำนวนของ ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิแล้ว หากภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อกิจการจะต้องนำส่งกรมสรรพากร

ERP product


Leave a Reply